دهکده چوبی همای

مجموعه تفریحی و گردشگری دهکده چوبی پرواز همای

جستجو کلبه ها

کلبه ها

کلبه آفتاب

کلبه ی تریبلکس | ظرفیت تا 6 نفر | مناسب برای خانواده ها

کلبه مهتاب

کلبه ی دوبلکس ۶۰ متری | ظرفیت تا ۴ نفر | هزینه جدا برای همراهان بیشتر از ۴ نفر

کلبه آسمان

کلبه ی دوبلکس ۶۰ متری | ظرفیت تا ۴ نفر | هزینه جدا برای همراهان بیشتر از ۴ نفر

کلبه شیدا

کلبه ی دوبلکس ۷۰ متری | ظرفیت تا ۵ نفر | هزینه جدا برای همراهان بیشتر از ۵ نفر